Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pracownia Geologiczno-Inżynierska Sp. z o.o. Sp. K. przywiązuje bardzo dużą wagę do przejrzystości działania i ceni podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Gwarancja poufności i ochrony Państwa danych jest dla Nas bardzo ważna, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby przyjęte zasady przetwarzania danych osobowych odbywały się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również z poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób fizycznych oraz zapewniały poufność i  należyte bezpieczeństwo.

Celem niniejszej Polityki prywatności, zwaną dalej „Polityką” jest poinformowanie Państwa o kwestiach związanych z  przetwarzaniem danych osobowych oraz ochroną prywatności w związku z korzystaniem z serwisu Pracowni Geologiczno-Inżynierskiej Sp. z o.o. Sp. K. w jasny i przejrzysty sposób dowiedzą się Państwo o swoich prawach oraz celach przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się także z „Polityką plików cookies”, z treści której dowiecie się Państwo, jak wykorzystujemy „ciasteczka” i podobne technologie śledzenia.

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO oznacza Administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownia Geologiczno-Inżynierska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi.

 • Przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • Dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.

Czasami aktualizujemy Politykę, dlatego zalecamy odwiedzać tę stronę regularnie, żeby być zawsze na bieżąco. Jeśli aktualizacja będzie miała istotny wpływ na przetwarzanie Państwa danych osobowych, powiadomimy Państwa o zmianach przed podjęciem jakichkolwiek nowych działań.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu https://uslugigeologiczne.pl/ jest Pracownia Geologiczno-Inżynierska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 102/104, 94-104 Łódź, NIP: 7272717715, REGON: 100469120, adres e-mail: biuro@uslugigeologiczne.pl, zwana dalej: „Administratorem”.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@uslugigeologiczne.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.

 1. SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą w trakcie kontaktu telefonicznego, wysyłki wiadomości e-mail, wysyłki wiadomości za pośrednictwem social media, takich jak Facebook, Instagram lub kontaktu osobistego w siedzibie Pracowni Geologiczno-Inżynierskiej Sp.  z o.o. Sp. K.

 1. DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z Serwisu oraz podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające Serwis jest dobrowolne. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji oferowanych przez nas usług.

 1. KORZYSTANIE Z SERWISU

Gdy korzystacie Państwo z Serwisu, Państwa dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Pracownię Geologiczno-Inżynierską Sp. z o.o. Sp. K.:

 1. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

 2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych – referencje:

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  1. zbieranie i umieszczanie na stronie www Administratora referencji od Kontrahentów w celu budowania wizerunku firmy, promocji działalności Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;

  2. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w przypadku ich zaistnienia –

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Przetwarzanie wizerunku osób na stronie:

Dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane w celach:

 1. budowania wizerunku firmy, promocji działalności na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolna zgoda podmiotu danych na przetwarzanie danych osobowych;

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i  prawach pokrewnych w zakresie rozpowszechniania wizerunku;

   1. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy:

Państwa dane osobowe są przetwarzane do realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy;

 2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (dotyczy danych wykraczających poza zakres wskazany w art. 221 Kodeksu Pracy);

 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych;

 4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrona przed tymi roszczeniami.

 1. Przetwarzanie danych osobowych potencjalnych Kontrahentów oraz Klientów:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

   1. podjęcia działań związanych z Państwa żądaniem – czyli odpowiedzi na zadane pytanie, w tym o przedstawienie warunków współpracy, dążących do zawarcia umowy – w przypadku osób fizycznych; osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą we własnym imieniu oraz wspólników spółek osobowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy i późniejszą jej realizacją – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w  przypadku pracowników lub współpracowników Kontrahenta – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – kontakt w celu zawarcia i realizacji przedmiotu umowy;

   2. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających z  prawa rachunkowego i podatkowego oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze – w przypadku zawarcia umowy z Pracownią Geologiczno-Inżynierską Sp. z o.o. Sp. K. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

   3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres retencji danych osobowych uzależniony jest od realizacji powyżej wskazanych celów przetwarzania. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania będzie to odpowiednio:

 1. w przypadku referencji – dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu przez osoby, których dane dotyczą wobec przetwarzania;

 2. w przypadku przetwarzania i rozpowszechniania wizerunku podmiotów danych – dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wyrażeniem;

 3. w przypadku potencjalnych Kontrahentów oraz Klientów – dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie; przez okres obowiązywania umowy/zlecenia; dane osobowe zawarte w umowie/zleceniu będę przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej – 5 lat – licząc od początku roku następującego po roku obrotowym: art. 86 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

 4. w przypadku rekrutacji – dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia procesu rekrutacyjnego – maksymalnie 3 miesiące, licząc od dnia jego zakończenia; w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – przez okres maksymalnie 12 miesięcy;

 5. w przypadku zabezpieczenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:

 1. art. 15 RODO „Prawo dostępu do treści swoich danych” – prawo do potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, jeżeli ma to miejsce – do dostępu do Państwa danych oraz pozyskania ich kopii;

 2. art. 16 RODO „Prawo do sprostowania danych” – prawo do wniosku o sprostowanie danych osobowych oraz ich uzupełnienia;

 3. art. 17 RODO „Prawo do usunięcia danych osobowych” – prawo przysługuje w sytuacjach, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

 1. art. 18 RODO „Prawo do ograniczenia przetwarzania” prawo do wstrzymania przetwarzania danych na warunkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa;

 2. art. 20 RODO „Prawo do przenoszenia danych” – prawo do przeniesienia danych do innego konkretnie wskazanego przez podmiot danych Administratora – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO oraz w sposób zautomatyzowany;

 3. art. 21 RODO „Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych”– w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego;

 4. prawo do wycofania zgody uprzednio wyrażonej na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na określoną ścieżkę kontaktu, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na ważność i zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być (w zależności od celu przetwarzania):

 1. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby prowadzenia serwisu https://uslugigeologiczne.pl/;

 2. podmioty, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora m.in. kancelarie prawne, biuro rachunkowe, podmiot realizujący usługi IT – na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez niniejsze podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

 3. Kontrahenci Administratora, w tym m.in. Podwykonawcy, laboratoria, Inwestorzy;

 4. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa np. Urzędy Skarbowe, Sąd, Prokuratura;

 5. banki – w celu realizacji rozliczeń finansowych;

 6. Grupa Pracuj.pl – w przypadku aplikowania kandydatów do pracy za pośrednictwem strony internetowej: www.pracuj.pl

Zapewniamy, iż Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty zapewniające nie mniejszy poziom bezpieczeństwa danych osobowych, niż ten określony w niniejszej Polityce.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG, WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI

Co do zasady, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. O ile w przyszłości dochodziło będzie do transferu danych osobowych zadbamy o zapewnienie podstawy prawnej oraz odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych, gwarantując spełnienie warunków określonych w rozdziale V RODO.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się za pośrednictwem portali społecznościowych Facebook, Instagram, Messenger – w związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. (Fashion ID GmbH & Co.KG przeciwko Verbraucherzentrale NRW eV, sygnatura C-40/17), Administrator współadministruje danymi osobowymi osób korzystających z wtyczki Facebook zamieszczonej w serwisie. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także prawa i  ustawienia dotyczące prywatności znajdują się w Polityce prywatności Meta Platforms Ireland Limited.

 1. PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

Prowadzimy profil w ramach serwisów społecznościowych Facebook oraz Instagram.

Korzystamy z usług oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited, w związku z czym pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od użytkowników Serwisów, częściowo zaś z profili użytkowników w portalach społecznościowych, wskazanym wyżej:

 • w zakresie, w jakim pozyskujemy dane bezpośrednio od Użytkowników, podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla podmiotu danych. Użytkownik może korzystać z Serwisu nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym;

 • w zakresie, w jakim pozyskujemy dane Użytkowników z profili użytkowników w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram, ujawnieniu będą podlegały dane o użytkownikach w  formie anonimowych zestawień statystycznych, przygotowywanych przez portale.